Algemene Voorwaarden grootkeukenbouw

Algemene voorwaarden grootkeukenbouw Martijn van Roon “Kitchen Gear for Pro’s”
1. Algemeen
1.1 Martijn van Roon “Kitchen Gear for Pro’s”, waaronder de activiteiten worden
ontplooid als handel in machines voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie en
groothandel in horeca apparatuur. Martijn van Roon “Kitchen Gear for Pro’s” is
statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 69104220.
1.2 Martijn van Roon “Kitchen Gear for Pro’s” wordt hierna aangeduid als “de
gebruiker” en haar cliënten als “de wederpartij”. De gebruiker en de wederpartij
worden samen aangeduid als “partijen”.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door de
gebruiker te sluiten en gesloten koopovereenkomsten tot het leveren van zaken en/of
daarmee al dan niet samenhangend tot het verrichten van werkzaamheden en
diensten.
1.4 Afwijking van hetgeen overeengekomen is, is slechts mogelijk indien en voor
zover de gebruiker zulks schriftelijk heeft medegedeeld c..q. bevestigd.
1.5 Rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit met de gebruiker gesloten
overeenkomsten kunnen door de wederpartij niet dan met toestemming van de
gebruiker worden overgedragen.
2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop de gebruiker een
opdracht van de wederpartij heeft geaccepteerd c.q. een schriftelijke, door partijen
ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen. Een offerte die een termijn bevat
kan door de gebruiker desondanks worden herroepen zelfs na ontvangst van
opdracht mits binnen 7 dagen.
2.2 Bij een offerte meegezonden documentatie materiaal is, behoudens een anders
luidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt de gebruiker niet.
2.3 De gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechtelijke aanspraken voor op
de door haar bij de offerte verstrekte documentatie en/of ontwerpen. Dit materiaal zal
niet aan derden mogen worden verstrekt. Het zal slechts mogen worden aangewend
in het kader van de desbetreffende opdracht.
2.4 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover
verschuldigde omzetbelasting, verwijderingsbijdrage(n) en eventuele andere

heffingen. De te verrichten arbeid door de gebruiker worden verricht op basis van
nacalculatie, indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte.
2.5 De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te
verhogen indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor het tijdstip van
levering, of voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, wijzigingen in een of
meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
2.6 De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij
gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te
voeren.
2.7 Indien en voor zover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de
overeengekomen prijzen van meer dan tien procent (10%) is de wederpartij
gerechtigd, mits schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende
mededeling van gebruiker, het contract te ontbinden. Een ontbinding als voormeld
geeft de wederpartij geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade.
2.8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle prijzen
vermeld in Euro’s.
2.9 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.10 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3. Overeenkomst
3.1 Elke overeenkomst voortvloeiende uit een door de gebruiker gedane offerte zal
door de gebruiker schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Het vereiste van schriftelijkheid
geldt niet indien in redelijkheid geen schriftelijk vastleggen van mondeling gemaakte
afspraken kan worden verlangd, zoals bij het uitvoeren van (spoed)reparaties.
3.2 Gebruiker is gerechtigd tien procent (10%) meer dan de overeengekomen
hoeveelheid te leveren en te factureren, bij speciaal voor de wederpartij vervaardigde
en/of als zodanig duidelijk kenbare zaken. Een 10% minder geleverde hoeveelheid
van dit soort zaken zal de gebruiker niet verplichten tot bijlevering.
3.3 Een verkoopovereenkomst op proef wordt door de gebruiker slechts bij
uitdrukkelijke wens en enkel met schriftelijke bevestiging als zodanig gesloten.
3.4 Een verkoopovereenkomst op proef gaat over in een wettelijke overeenkomst
indien de wederpartij de geleverde goederen niet binnen een termijn van 14 dagen
na ingebruikname retourneert aan ons.
4. Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders op
de factuur aangegeven, zonder enige aftrek of verrekening.
4.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat
daartoe een ingebrekestelling is vereist.
4.3 De gebruiker zal gerechtigd zijn om alvorens tot aflevering over te gaan,
zekerheidstelling te eisen inzake nakoming van de betalingsverplichtingen door de
wederpartij. Deze zekerheidstelling zal mogen worden gegeven in de vorm van een
bankgarantie of andere in Nederland gangbare vormen van zekerheidstelling. De

gebruiker is gerechtigd alle leveranties op te schorten, indien de wederpartij een
gevraagde zekerheidstelling niet kan of wil produceren.
4.4 Onverminderd enig overig aan de gebruiker toekomend recht is de wederpartij in
geval van verzuim rente verschuldigd te belopen van twee procent (2%) per maand
of een gedeelte daarvan te rekenen vanaf 15 dagen nadat de wederpartij in verzuim
is geraakt.
4.5 De gebruiker behoudt zich het recht voor een vooruitbetaling te vragen.
4.6 Verrekening kan slechts plaatsvinden met toestemming van de gebruiker.
4.7 De wederpartij kan pas rechten ontlenen aan een onderhoudscontract, indien het
overeengekomen (jaar-) bedrag is voldaan.
4.8 De gebruiker kan zijn verplichtingen uit het onderhoudscontract opschorten,
indien de wederpartij in gebreke is gebleven met het voldoen van een factuur (en/of
rente en incassokosten in verband met niet tijdige betaling) van reparaties e.d.
4.9 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op
buitengerechtelijke incassokosten van 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met
een minimum van € 75,00.
5. Annulering
5.1 Bij annulering door opdrachtgever zijn alle door de gebruiker ter zake van de
opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar met
een minimum van 15% van de hoofdsom, alles voorzover nodig vermeerderd met
eventuele door de gebruiker ten gevolge van de annulering geleden schade.
6. Levertijd, levering en risico
6.1 Overeengekomen leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen, ook niet
indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering is
de gebruiker eerst na ingebrekestelling in verzuim.
6.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken
bij de gebruiker ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Alle zaken reizen
voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de zending vrachtvrij
geschiedt, ondanks eventueel anders luidende vermelding op de
vervoersdocumenten. Deelleveringen zijn toegestaan.
6.3 Verticaal transport is voor rekening en risico van de wederpartij, ondanks
eventueel anders luidende vermelding op de vervoersdocumenten.
6.4 Het risico gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering. De
wederpartij is gehouden de levering te controleren op schade bij levering.
6.5 Onverminderd het bovenstaande, worden zendingen boven de € 3.000,00 franco,
thuis geleverd, binnen Nederland, indien gebruik gemaakt kan worden van een
expediteur of eigen vervoer van gebruiker.
6.6 Een transportverzekering wordt door de gebruiker slechts afgesloten op
uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij: alle daarmee samenhangende kosten zijn
voor diens rekening.
6.7 De gebruiker heeft het recht, tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te
regelen tenzij de gebruiker andersluidende aanwijzingen van de wederpartij
daaromtrent uitdrukkelijk hebben geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag ter
zake van vertraagde verzending, welke vertraging de wederpartij toe te rekenen is,

komen vanaf de achtste dag na mededeling door gebruiker aan de wederpartij dat de
zaken voor verzending gereed staan, integraal voor rekening van de wederpartij.
7. Montage
7.1 De aanleg van alle voorzieningen benodigd voor de ingebruikstelling van het
geleverde zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) leidingen voor elektriciteit-, water-
en gasvoorzieningen alsmede andersoortige aan- en afvoer leidingen, riolering,
afzuiging, fundering en bouwkundige voorzieningen zijn allen voor rekening en risico
van de wederpartij. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, zal de gebruiker
bovengenoemde werkzaamheden verrichten. In alle andere gevallen zal de
wederpartij zorg dragen voor de juiste voorzieningen om ingebruikstelling mogelijk te
maken.
7.2 De wederpartij draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van de in het
vorige artikel bedoelde werkzaamheden op een zodanige wijze dat het geleverde en
de montage daarvan niet beschadigd c.q. vertraagd wordt. Schade hieruit
voortvloeiend zal op opdrachtgever worden verhaald.
7.3 De gebruiker verstrekt de opdrachtgever ter gelegenheid van de inbedrijfstelling
alle gewenste inlichtingen en eventueel noodzakelijke voorzieningen die moeten
worden getroffen.
7.4 Zodra de installatie gereed is voor ingebruikname zijdens de opdrachtgever,
wordt op ons verzoek binnen de ons daartoe gestelde termijn een opnamerapport
opgesteld, door beide partijen te ondertekenen. Eventuele binnen de opdracht
vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door ons binnen een in het opname
rapport te stellen termijn worden verricht. Na ondertekening van het opname rapport
c.q. na het verrichten onzerzijds van de hierboven genoemde werkzaamheden wordt
de wederpartij geacht de zaken contractconform te hebben aanvaard.
7.5 Indien de wederpartij het opnamerapport na schriftelijk verzoek met
termijnstelling van de gebruiker niet tekent, wordt de wederpartij geacht deze zaken
contractconform te hebben aanvaard op de door ons in ons verzoek genoemde
datum.
8. Controle en reclames
8.1 De wederpartij is verplicht terstond bij inontvangstneming, de kwaliteit, het aantal
van het geleverde en eventuele schade te controleren. Indien de wederpartij bij deze
inspectie/controle gebreken –in de ruimste zin van het woord vaststelt moet de
wederpartij dit op de afleverbon noteren en aan ons binnen 5 dagen na ontvangst
schriftelijk en gemotiveerd melden, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht
hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames
dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
8.2 In het geval dat de gebruiker slechts voor levering van de zaken zorg draagt
komen eventuele gebreken niet voor rekening en risico van de gebruiker.
8.3 In geval van montage zoals in artikel 7 is bedoeld, kan uitsluitend worden
gereclameerd ter zake van verborgen gebreken welke ter gelegenheid van de
opnamen niet hadden kunnen worden geconstateerd. Reclames betreffende deze
gebreken dienen de gebruiker binnen 7 dagen na constatering schriftelijk en
gemotiveerd te hebben bereikt. Het recht om te reclameren vervalt 2 maanden na
levering c.q. het in artikel 7.3 en 7.4 bedoelde tijdstip van aanvaarding.

8.4 Geringe afwijkingen, welke binnen naar goed handelsgebruik gangbare
toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames.
8.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van
de wederpartij niet op.
8.6 Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan de gebruiker
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na de factuurdatum
9. Niet-nakoming
9.1 Indien de wederpartij jegens ons tekortschiet in de nakoming van een zijner
verbintenissen, dan wel, indien de wederpartij overlijdt, aangifte van faillietverklaring
doet of surseance van betaling aanvraagt of, indien het faillissement wordt
aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stil gelegd, geliquideerd of geheel of
gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt
gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de
daartoe strekkende bepalingen van de wet mededeling van betalingsonmacht moet
worden gedaan, geldt dit (ter keuze van de gebruiker) of wel als ontbindende
voorwaarde, ofwel als grond om de nakoming op te schorten aan de zijde van de
gebruiker, ofwel om door middel van een buitengerechtelijke verklaring de
overeenkomst te ontbinden, onverminderde de aan de gebruiker toekomende
rechten. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij direct en geheel
opeisbaar, zonder dat de gebruiker tot schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
In alle gevallen waarin de wederpartij er ook overigens serieus rekening mee moeten
houden zijn verplichtingen jegens ons niet te kunnen nakomen is de wederpartij
verplicht daar de gebruiker daarvan terstond op de hoogte te stellen.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter
zake van vorderingen tot betaling van alle door de gebruiker aan de wederpartij
krachtens enige overeenkomst tot geleverde of te leveren zaken en/of in het kader
van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens
het tekort schieten van de wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
10.2 De gebruiker is bevoegd om in een van de gevallen zoals omschreven in artikel
9 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikel eigendom zijn gebleven
van de gebruiker, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding
van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). Voor zover nodig wordt de
gebruiker beschouwd als door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd om de
betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
10.3 De wederpartij is bevoegd en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te
beschikken. Maakt de wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht
om de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts
onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de gebruiker te leveren. De
wederpartij is eveneens verplicht de gebruiker, op eerste verzoek, een stil pandrecht
te verlenen op de vorderingen die de wederpartij op betreffende derden heeft of zal
krijgen. Voor het geval de wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als
onherroepelijke volmacht aan ons om dit pandrecht tot stand te brengen.
11. Intellectueel eigendom

11.1 De gebruiker behoudt alle rechten ten aanzien van het intellectueel
eigendomsrecht van de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, monsters, stalen, modellen en merken. Op eerste verzoek van de
gebruiker dienen de gebruikte rechten onverwijld geretourneerd te worden of het
gebruik ervan gestaakt te worden, bij gebreke waarvan de wederpartij verschuldigd
zal zijn een direct opeisbare boete van € 4.450,00 onverminderd de andere aan de
gebruiker ten dienste staande rechtsmaatregelen.
12. Garantie en service
12.1 Onder de voorwaarden hierna vermeld garandeert de gebruiker, bij gebruik en
onderhoud volgens de door de gebruiker verstrekte voorschriften, gedurende een
periode van 1 jaar na af/oplevering. De deugdelijkheid van de aan de wederpartij
geleverde zaken, zowel met betrekking tot de wijze van verwerking en montage
daarvan.
12.2 Ten aanzien van lampen, plastic, laken/of spuitwerk, chroom en glaswerk, wordt
geen garantie gegeven; voor elektrische onderdelen zoals bijvoorbeeld (doch niet
uitsluitend), thermostaten, elementen, temperatuurvoelers en warmte stralers en
dergelijke geldt een maximale garantietermijn van half jaar.
12.3 Op occasions is geen enkele garantie van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
12.4 Garantie is uitgesloten indien niet te onzen genoegen is aangetoond dat enig
geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige
afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
12.5 De garantie van de gebruikers zal zich voor wat betreft van derden betrokken
zaken (zoals vervangende onderdelen) niet verder uitstrekken dan de garantie die de
gebruiker zelf van zijn toeleveringsbedrijven ontvangt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Gebruiker geeft 3 maanden garantie op de door haar geplaatste
onderdelen. Gebruiker geeft geen garantie op door haar verrichte arbeid en service.
12.6 De wederpartij heeft geen recht op garantie indien en voor zover de wederpartij
jegens de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij wordt niet van zijn
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens de gebruiker ontheven,
door het beweerdelijk niet-nakomen van de garantieverplichtingen van de gebruiker.
12.7 De garantie is alleen van toepassing binnen de landsgrenzen van Nederland,
België en Luxemburg.
12.8 Op de levering van een complete installatie wordt 3 maanden gratis service
gegeven, mits en voor zover de service werkzaamheden binnen de normale
arbeidsuren vallen. Levering van losse compressoren, koelelementen en/of
andersoortige onderdelen wordt niet beschouwd als levering van een complete
installatie.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien door de gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid
van de gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden
onder artikel 12 ter zake van garanties is geregeld.
13.2 De gebruiker is alleen aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door
gebreken aan geleverde zaken of voor schaden ontstaan door (onjuist) onderhoud,
reparatie, montage, bevestiging, etc indien de wederpartij aantoont dat een en ander
door grove nalatigheid of opzet van de gebruiker of zijn personeelsleden is ontstaan.

13.3 Indien de gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door assuradeur van de
gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuur bedrag, althans
dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe schade is ten alle tijden beperkt tot
een maximaal € 1.134.450,00 (zegge: een miljoen honderd vier en dertig duizend
vierhonderd vijftig EURO).
13.4 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
14. Overmacht
14.1 De gebruiker zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, indien de
schade het gevolg is van een overmacht situatie. Als overmacht zal onder andere
worden beschouwd oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, natuurrampen, stakingen, in-
en uitvoer verboden, contingentering of andere overheidsmaatregelen welke vervoer,
productie en/of distributie van de door de gebruiker te leveren zaken onmogelijk
maken.
14.2 Indien door een van de bovengenoemde invloeden of door andere invloeden,
welke buiten de invloedssfeer van de gebruiker valt, de gebruiker de door hen
geaccepteerde opdrachten niet of niet op tijd kan uitvoeren, zal de gebruiker
gerechtigd zijn eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot
enige schadevergoeding, of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan
een tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
14.3 Overmachtsituaties die kennelijk van korte duur zijn, zoals bijvoorbeeld
stakingen, zullen geen reden zijn tot ontbinden van de overeenkomst.
15. Duur en opzegging
15.1 Onderhoudscontracten worden aangegaan voor de duur van één jaar en
worden telkens van rechtswege met één jaar verlengd, tenzij het contract door de
gebruiker of wederpartij bij aangetekend schrijven is opgezegd tegen het einde van
een termijn van een jaar. Bij opzegging dient een opzeggingstermijn van drie
maanden in acht genomen te worden.
16. Inhoud onderhoudscontract
16.1 In het onderhoudscontract wordt de apparatuur die in onderhoud wordt
genomen gespecificeerd vermeld. Voorts worden per apparaat het aantal
onderhoudsbeurten aangegeven, alsmede de totale prijs per jaar. Naast de totale
prijs zijn voor onderhoudsbeurten geen andere bedragen verschuldigd.
16.2 Onderhoud aan die apparatuur zal plaatsvinden op een in onderling overleg te
bepalen tijdstip.
16.3 Onder onderhoud wordt verstaan: controle op de algehele functionaliteit en
veiligheid van de apparatuur, controle van alle onderdelen die aan slijtage
onderhevig zijn en, voor zover van toepassing, het reinigen van waakvlambranders,
het nameten c.q. afstellen van thermostaten; een en ander voorzover tussen partijen
niets anders is overeengekomen.

16.4 Onder onderhoud wordt uitdrukkelijk niet verstaan vervanging c.q. reparatie van
(onderdelen van) apparaten.
17. Afwijkende bepalingen
17.1 Indien in het onderhoudscontract afgeweken wordt van bepalingen uit deze
algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in het onderhoudscontract.
18. Jaarlijkse aanpassing onderhoudsprijs
18.1 Per de dag waarop een nieuwe termijn van één jaar aanvangt in het kader van
een onderhoudscontract kan de gebruiker de totale prijs van het onderhoud
verhogen. Indien de verhoging meer is dan het prijsindexcijfer (gezinsconsumptie,
zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek) en de wederpartij
zich niet met de prijsverhoging kan verenigen, kan de wederpartij het
onderhoudscontract binnen twee weken na de schriftelijke aankondiging opzeggen.
19. Gebruik en onderhoud
19.1 De wederpartij verplicht zich het gebruikelijke dagelijks onderhoud aan de in
onderhoud genomen apparatuur te plegen. De wederpartij is gehouden extra kosten
aan de gebruiker te voldoen, indien door het niet plegen van dagelijks onderhoud het
door de gebruiker te plegen onderhoud aanzienlijk meer tijd vergt dan in het geval
het dagelijks onderhoud wel zou hebben plaatsgevonden.
20. Apparatuur in originele staat
20.1 De wederpartij is gehouden om de gebruiker vooraf op de hoogte te stellen van
(niet duidelijk zichtbare) aanpassingen, wijzigingen, modificaties en dergelijke aan de
in onderhoud te nemen of te repareren apparatuur.
REPARATIES EN VERVANGINGEN
21. Vrijblijvende offerte
21.1 Indien bij een onderhoudsbeurt de gebruiker van mening is dat de reparatie of
vervanging van onderdelen geïndiceerd is op een waarde die € 500,00 overstijgt, zal
gebruiker de wederpartij hiervan op de hoogte stellen en een (wederzijds
vrijblijvende) offerte uitbrengen. Voor buiten de reguliere onderhoudsbeurten te
verrichten reparaties c.q. vervangingen is de wederpartij voorrijkosten, uurloon en
materiaalkosten verschuldigd.
22. Service
22.1 In noodgevallen kan de wederpartij gebruik maken van de service van de
gebruiker; indien mogelijk en noodzakelijk zal de gebruiker dan zo snel mogelijk en
buiten de gebruikelijke werktijden reparaties verrichten. Voor (reparatie- )
werkzaamheden in de avonduren, op zaterdagen en zon- en feestdagen gelden
aparte tarieven.

23. Tarieven reparaties
23.1 De tarieven ter zake van uurloon, voorrijkosten e.d. worden voorafgaand aan
een onderhoudscontract aan de wederpartij overhandigd c.q. toegezonden, dan wel
telefonisch kenbaar gemaakt. De gebruiker zal de wederpartij op de hoogte stellen
indien de tarieven wijzigen.
23.2 Indien de wederpartij niet aanwezig is op het door hem aangegeven adres op
het moment van een afspraak is hij de voorrijkosten en een half uur arbeid
verschuldigd aan de gebruiker.
24. Recht van substitutie
24.1 De gebruiker behoudt zich het recht voor te allen tijde, voor de met hem
gesloten overeenkomst alsmede met betrekking tot activiteiten in het kader van de
uitvoering daarvan, een ander in zijn plaats te stellen. In deze gevallen zullen deze
algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven, ook ten aanzien van de
door hem aangestelde/ingeschakelde derden.
OVERIGE BEPALINGEN
25. Partiële nietigheid
25.1 Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of
niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig
in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende
regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische
resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderd.
26. Exclusiviteit
26.1 Het is de wederpartij verboden rechtsreeks onderhouds- en
reparatieovereenkomst o.d. uit te laten voeren of aan te gaan met een werknemer
van gebruiker of een derde partij die door gebruiker wordt gebruikt voor de uit te
voeren werkzaamheden, indien die werknemer niet handelt als vertegenwoordiger
van de gebruiker. Bij overtreding zal de wederpartij een niet voor matiging vatbare
boete verschuldigd zijn van € 5000,00 per keer en per dag dat deze overtreding
voortduurt.
27. Geschillen en toepasselijk recht
27.1 Een geschil is aanwezig wanneer een partij verklaart dat zulks het geval is.
Geschillen, voor zover behorend tot de competentie van een
arrondissementsrechtbank, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam (of de president van die rechtbank in kort
geding).
27.2 Op alle door de gebruiker te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 27.3
Bij een geschil zijn beide partijen gehouden om te proberen in onderling overleg het
geschil te beslechten.